درس سوم – ساختار یک فایل HTML – بخش دوم

درس سوم – ساختار یک فایل HTML – بخش دوم

همانطور که در درس قبل ذکر شد، یک فایل HTML از 4 بخش اصلی تشکیل شده است، که دو بخش آن را در درس گذشته آموختید.

حال دو بخش باقی مانده را در این درس می آموزید.

توجه داشته باشید که هر دو تگ ارائه شده در این درس، درون تگ html قرار می گیرند.

3-تگ head

4-تگ body

خلاصه درس

  1. تگ HTML دارای دو بخش است: head و body.
  2. در تگ head، تگ های مربوط به فایل html قرار می گیرند و متون و تگ های موجود در آن در صفحه نمایش داده نمی شوند.
  3. تمامی بخش ها، متون و تگ هایی که نتایجش را در صفحه html می بینید، در تگ body قرار دارند.
  4. تگ head بعد از تگ html باز می شود و سپس بسته می شود.
  5. تگ body بعد از بسته شدن تگ head، باز می شود و قبل از بسته شدن تگ html بسته می شود.

ساختار یک فایل HTML به صورت کلی:

تمرین

تگ هایی که در این درس آموختید را به فایل index.html اضافه کنید.

درس چهارم

درس دوم

بازگشت به فهرست