درس هفتم – تگ های ایجاد لیست در HTML – بخش دوم – تگ dl

3-تگ dl

مثال: نتیجه کدهای بالا:

تگ dl

استفاده از تگ های لیست به صورت ترکیبی:

می توان بر حسب نیاز، از تگ های لیست به صورت تو در تو نیز استفاده نمود. به این صورت که مثلا یک لیست ترتیبی را درون li یک لیست نامرتب قرار داد.

مثال:

نتیجه کدهای بالا:

Nested lists

خلاصه درس

  1. برای ایجاد یک لیست تعریفی از تگ dl استفاده می کنیم.
  2. برای ایجاد عبارتی که می خواهیم آن را تعریف کنیم از تگ dt و برای شرح عبارت از تگ dd استفاده می کنیم.
  3. می توان بر حسب نیاز، از تگ های لیست به صورت تو در تو استفاده نمود.

 

محتوای یک فایل HTML شامل تگ های dt، dl، li، ul، ol، و dd:

 

تمرین

در فایل index با استفاده از تگ های dt، dl، li، ul، ol، و dd چند لیست تو در تو ایجاد کنید.

 

درس هشتم

درس ششم

بازگشت به فهرست