آموزش پرستاشاپ

آموزش پرستاشاپ

 

آموزش-پرستاشاپ

فهرست مطالب

درس اول – نحوه ورود به بخش مدیریت پرستاشاپ 1.6

درس دوم – آموزش ایجاد دسته بندی محصولات پرستاشاپ

درس سوم – آموزش ایجاد محصول در پرستاشاپ

درس چهارم – آموزش ایجاد محصول دیجیتال در پرستاشاپ

درس پنجم – آموزش مدیریت دسترسی کارمندان در پرستاشاپ

درس ششم – آموزش ایجاد تخفیف برای تعداد در پرستاشاپ

درس هفتم – آموزش ایجاد کد تخفیف در پرستاشاپ